Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Λαμία   3  Οκτωβρίου  2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γίνεται γνωστό ότι οι αμπελοκαλλιεργητές, κάτοχοι αμπελοτεμαχίων μεγαλύτερου του ενός (1) στρέμματος (Φυσικά πρόσωπα ή Ενώσεις των προσώπων αυτών) βάσει του άρθρου 8 του ΚΑΝ (ΕΚ) 436/09 (αντικαθιστά τον Καν 1282/01) υποχρεούνται να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Δηλώσεις Συγκομιδής για το έτος 2012-2013.

Η συμπλήρωση των εντύπων Δηλώσεων Συγκομιδής είναι υποχρεωτική από τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη, και ορθή συμπλήρωσή τους. Η υποβολή τους θα γίνει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα, θα ελέγχονται δε ως προς την «αμπελουργική έκταση εκμετάλλευσης» σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηχανογραφημένου Αμπελουργικού Μητρώου»(ΜΑΜ).
Η δηλούμενη «συγκομισθείσα ποσότητα σταφυλιών», εφόσον όλη ή μέρος αυτής παραδίδεται σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία (οινοποίηση) ελέγχεται κατά την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής σύμφωνα με τα αποδεικτικά παραστατικά (ζυγολόγια, δελτία αποστολής, τιμολόγια κ.λπ.) ως προς την ποσότητα που παραδίδεται σε οινοποιεία.
Η επικαιροποίηση του ΜΑΜ στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις γίνεται πριν την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής του.
Οι υπηρεσίες παραλαβής των Δηλώσεων Συγκομιδής θα πρέπει να παραλαμβάνουν αυτές ενυπόγραφα και αφού πρωτοκολληθούν να χορηγούν φωτοαντίγραφο  στον παραγωγό.
Όσοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής:
1.       Δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στα διάφορα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
2.       Δεν θα τους χορηγούνται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π  που πιθανόν να είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.
3.       Δεν θα τους εγκρίνεται η χορήγηση οποιασδήποτε Εθνικής Ενίσχυσης
4.       Θα εξαιρούνται απ’ όλα τα παρεμβατικά μέτρα του αμπελοοινικού τομέα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις
Δ/νσεις  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών  Ενοτήτων
 Βοιωτίας      κ. Παν. Σταθιά        τηλ  22613 50160
 Εύβοιας      κ. Σπ. Γιαννάκη       τηλ  22213 53906
 Ευρυτανίας κ. Νικ. Κατσίνη        τηλ  22370 80250
 Φθιώτιδας   κ. Γεωρ. Βουρλάκη τηλ  22313 53176
 Φωκίδας     κ. Νικ Αράχωβα      τηλ  22653 50551  ή  κ. Πετρ. Μιχαλάκη  τηλ  22653 50549

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
    Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής
               Σταύρος Τσελάς