Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Υπέρ της μη κατάργησηςO Aντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Β.Καραμπάς στη Λιβαδειά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 29-2-2012 και μετά από την κατάθεση πρότασης – ψηφίσματος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Βασίλειο Καραμπά, αποφάσισε την διεκδίκηση της μη κατάργησης του ειδικού επιδόματος των εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν σε προβληματικές περιοχές όπως η Ευρυτανία. Παρακάτω παρατίθεται το ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Καραμπά.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται 
ότι μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις

 προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Η Ευρυτανία ανήκει στην Α΄ κατηγορία και το συγκεκριμένο επίδομα, με το Ενιαίο Μισθολόγιο, καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών θα καθοριστούν οι περιοχές στις οποίες θα καταβάλλεται το συγκεκριμένο επίδομα.
Στο νέο μνημόνιο προβλέπεται: «Εμπροσθοβαρές σχέδιο περικοπών στις επιδοτήσεις σε κατοίκους απομεμακρυσμένων περιοχών και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς εποπτευομένους από διάφορα Υπουργεία, με σκοπό τη μείωση της δαπάνης μέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον 190 εκατομμύρια Ευρώ».
Επειδή η Ευρυτανία είναι μια δυσπρόσιτη περιοχή με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, πολύ βαρύ χειμώνα που διαρκεί πολλούς μήνες με αποτέλεσμα τα έξοδα θέρμανσης να είναι πολλά, διεκδικούμε να μην καταργηθεί το εν λόγω επίδομα και η Ευρυτανία να παραμείνει στις προβληματικές περιοχές κατά την ψήφιση του εφαρμοστικού Νόμου.