Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων

Ο Δήµαρχος Αγράφων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ» του Δήµου Αγράφων
σύµφωνα µε το άρθρο 20 &αρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισµού 60.000,00 ευρώ µε το
Φ.Π.Α.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 22/11/2011. , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 $.µ. στα γραφεία της έδρας του Δήµου, στο Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας.Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής ορίζεται σε 3.000,00 ΕΥΡΩ και κατατίθεται µε
γραµµάτιο του Τ.Π.ΠΔ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων και συνεταιρισµοί που ασκούν νόµιµα δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήµου κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2237351320). http://prassia-eyrytanias.blogspot.com