Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Απόψεις και προτάσεις της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ευρυτανίας επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ που πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2011,  ομόφωνα αποφασίστηκε, να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι παρακάτω απόψεις και Προτάσεις, που αφορούν το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».
Οι προτάσεις αυτές που απεστάλησαν στις 31 Μαρτίου 2011 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Βασίλη Καραμπά πρώην Δήμαρχο Καρπενησίου, είναι οι εξής: 

1.Την πρόβλεψη ίδρυσης και λειτουργίας Τοπικών Παραρτημάτων και Τοπικών Επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) ανεξάρτητα από τον πληθυσμό και τον αριθμό των νέων Δήμων και όχι όπως προτείνεται στην παρ. 14 του άρθρου 16 και στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Π.Δ./τος αντίστοιχα.
2.Τη διασφάλιση εκπροσώπησης-τουλάχιστον από έναν Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο- της κάθε Περιφερειακής Ενότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο των Π.Ε.Δ. και ειδικά να προβλεφθεί η αναλογικότερη εκπροσώπηση των περιφερειακών Δήμων σε σχέση με τους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων ή της έδρας των Π.Ε.Δ.
3.Την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων που θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. από Περιφερειακές Π.Ε.Δ. ή μείωση των εκπροσώπων των Π.Ε.Δ. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.   
4.Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. να αποτελείται από δέκα εννιά (19) Δημάρχους και δώδεκα (12) Δημοτικούς Συμβούλους και όχι όπως αναφέρεται στο άρθρο 26, παρ. 1 του Π.Δ./τος.
5.Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των Π.Ε.Δ. και της Κ.Ε.Δ.Ε. απευθείας από τους Κ.Α.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (όπως ισχύει σήμερα) και όχι από τις εισφορές των μελών τους όπως προτείνεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.
6.Τη διασφάλιση της δυνατότητας μετάταξης των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και των δικηγόρων που  απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις με πάγια αντιμισθία, στις Υπηρεσίες και τους Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28) όπως ισχύει, διατηρώντας το συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό και βαθμολογικό καθεστώς που κατείχαν πριν τη μετάταξή τους. Επίσης, να προβλεφθεί ότι το μισθολογικό, εργασιακό και υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού των Π.Ε.Δ. θα ακολουθεί το αντίστοιχο της Κ.Ε.Δ.Ε.
7.Την πρόβλεψη Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Π.Ε.Δ.
8.Την πρόβλεψη του Άρθρου 22 με τίτλο: Οικονομικό Έτος- Προϋπολογισμός- Απολογισμός κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 43 του Σχεδίου Π.Δ./τος που αφορά την Κ.Ε.Δ.Ε 
9. Την επέκταση της δυνατότητας μετάταξης υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ανώνυμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. ή των Τ.Ε.Δ.Κ. οι οποίες δεν είναι αμιγείς και οι οποίες διαλύονται για οποιονδήποτε λόγο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Η δυνατότητα μετάταξης του προσωπικού αυτού να δίδεται προς Δήμους ή άλλες Αναπτυξιακές & Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. της ίδιας Περιφέρειας