Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την μεταφορά σημαντικών Περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων από τα Περιφερειακά Συμβούλια σε επιτροπές, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη και Βασίλης Μουλόπουλος, με αφορμή την περίπτωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Με τρεις διαδοχικές αποφάσεις του (7,8,9 24/2/2011), το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς αποφάσισε τη μεταφορά σημαντικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων, σε 9-μελή επιτροπή, με την επίκληση του άρθρου 164 του ν.3852/2010.

Με την 7η απόφαση το Π.Σ. καθόρισε ως αντικείμενο της επιτροπής «τη λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σ.18 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 186) και θεμάτων περιβάλλοντος» και όρισε τον αριθμό των μελών (6 μέλη από την πλειοψηφία και 3 από την μειοψηφία). Στην απόφαση αιτιολογείται η ανάγκη λήψης απόφασης για γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων -για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων ανεξαιρέτως της σοβαρότητας ή του μεγέθους των επιπτώσεων- επειδή όπως -εσφαλμένα- αναφέρεται «το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά το άρθρο 167 συνεδριάζει μια φορά το μήνα» ενώ στην πραγματικότητα το άρθρο 167 ορίζει «το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα».

Με την 8η απόφαση εξέλεξε τα μέλη της επιτροπής, ενώ με την 9η απόφαση μεταβιβάσθηκαν 12 επιπλέον αρμοδιότητες, χωρίς καμία αιτιολόγηση από την οποία να προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς αυτών των αρμοδιοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δευτερεύουσες όπως για παράδειγμα η «συντήρηση και η φύλαξη του μηχανικού εξοπλισμού» κλπ, αλλά επιλέγονται οι πλέον επιτελικές και ουσιαστικές για την διαχείριση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της περιφερειακής αειφορικής ανάπτυξης όπως η κατάρτιση και η έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (29), όλες οι αρμοδιότητες για την χωροταξία (13, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34), η περιβαλλοντική πολιτική (26,28), η σύνταξη-παρακολούθηση-αξιολόγηση κανονισμών και σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (33). Πρόκειται για αποφάσεις που λαμβάνονται το πιθανότερο μια και πάντως ελάχιστες φορές στη θητεία κάθε περιφερειακού συμβουλίου, αποφάσεις που δεν υπάρχει καμιά εύλογη αιτία να ασκηθούν από μια ολιγομελή επιτροπή, αποφάσεις κρίσιμες για τον πληθυσμό της Στερεάς Ελλάδας.

Επειδή

• τα ζητήματα περιβάλλοντος, ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά είναι πολύ σοβαρά για τους πολίτες

• πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δημόσιος διάλογος

• ειδικά στη Βοιωτία, υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και

• οι τοπικές κινήσεις και κινήματα αγωνίζονται χρόνια γι’ αυτά τα ζητήματα

ερωτάται ο Υπουργός:

1. Θεωρείτε δημοκρατικό να μεταφέρονται τόσο σοβαρές αρμοδιότητες, από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις επιτροπές του άρθρου 164/3852/2010 του Καλλικράτη;

2. Υπάρχει πρόβλεψη για ερμηνευτική εγκύκλιο που να εμποδίζει την υποβάθμιση του αιρετού οργάνου, με δεδομένη μάλιστα την αλλοιωμένη αναλογία των παρατάξεων λόγω του εκλογικού συστήματος αλλά και να διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των επιτροπών;

3. Μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς ή οποιοδήποτε άλλο να μεταφέρει όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες σε ολιγομελή επιτροπή;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Βασίλης Μουλόπουλος
http://www.lamiastar.gr/