Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετικά με την προώθηση της πιστοποίησης ποιότητας τριάντα τεσσάρων (34) νοσοκομείων, μεταξύ αυτών και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του υπουργείου Υγείας επιδιώκεται άμεσα η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου μέσω της νέας πιστοποίησης ποιότητας που προωθείται και η οποία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Πιστοποίηση τριάντα τεσσάρων (34) νοσοκομείων» που αναλύεται σε τρία υποέργα, συνολικού ύψους 980.000 ευρώ.
Από το Γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας Ηλία Καρανίκα ανακοινώνεται ότι την 28η Φεβρουαρίου 2011, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενέκρινε από άποψη σκοπιμότητας το έργο «Πιστοποίηση τριάντα τεσσάρων (34) νοσοκομείων» επιλεγμένων περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος (ιαματικός τουρισμός κ.λ.π.), μεταξύ των οποίων και το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου. Για το έργο αυτό θα αναπτυχθούν 3 υποέργα και συγκεκριμένα:
Το υποέργο 1: «Διοίκηση – συντονισμός έργου, από το εθνικό κέντρο βιολογικών υλικών (ΕΚΕΒΥΛ)»,
Το υποέργο  2: «Πιστοποίηση νοσοκομείων από το ΕΚΕΒΥΛ, σε συνεργασία με αντίστοιχο οργανισμό διαπιστεύσεων υγείας, όπως ενδεικτικά είναι ο οργανισμός «QualeVITA» στην Κύπρο» και
Το υποέργο 3: «Εκπαίδευση προσωπικού για τις δύο ανωτέρω δράσεις, με φορέα υλοποίησης το ΕΚΕΒΥΛ, σε συνεργασία με το εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθήνας».
Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής φροντίδας, σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο φορέας υλοποίησης του έργου και των τριών υποέργων, (ΕΚΕΒΥΛ), θα καταθέσει προγραμματισμό των δράσεων, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα, σε συνεργασία με το εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθήνας και τον οργανισμό διαπιστεύσεων υγείας. Το όλο έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 980.000ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα αντιμετωπιστεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.»
Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καλείται να προβεί στις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις αναφερόμενες, στο προοίμιο της απόφασης, διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, οι οποίες αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις που διέπουν την πραγματοποίηση έργων και υπηρεσιών, διαμέσου των διαδικασιών και της χρηματοδότησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), λόγω της ανάγκης και σπουδαιότητας υλοποίησης του εν λόγω έργου
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το Νοσοκομείο Καρπενησίου πληροί τα απαραίτητα κριτήρια θα ενισχύσει τις δυνατότητες επέκτασής του στον τομέα του ιαματικού τουρισμού και γενικότερα θα πιστοποιήσει την δυνατότητά του να εκτελεί εργαστηριακούς ελέγχους με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Από το γραφείο του βουλευτή Ευρυτανίας
Ηλία Καρανίκα