Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε σήμερα Σάββατο 19 Μαρτίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Το κυρίαρχο θέμα της 3ης Συνεδρίασης του Οργάνου ήταν η πρόταση ένταξης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μετά από την εισήγηση του Δημάρχου Δημήτρη Τάτση αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε, προτάθηκαν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007- 2013 τα εξής έργα, για τα οποία υπήρχαν μελέτες από τις προηγούμενες Δημοτικές αρχές. Τα έργα αυτά είναι:
1. Βελτίωση Υδρεύσεων Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Μαυρομάτας, Χρύσως της Δ.Ε. Βίνιανης.
2. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης
3. Βελτίωση Υδρεύσεων Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας
4. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Τριποτάμου
5. Βελτίωση αποχέτευσης οικισμού Τσούκας, Παλαιοκατούνας.
Τα έργα αυτά σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου θα υποβληθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 05 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 45 – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) – Κωδικός Πρόσκλησης 11.
Ακόμη το Δ.Σ αποφάσισε να υποβληθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 05 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 55 –ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ – Κωδικός Πρόσκλησης 40 τα έργα:
1. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλιών Λίθινων Αλωνιών Κερασοχωρίου.
2. Προστασία και ανάδειξη Υδρόμυλου και διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Χρύσως.
Επίσης αποφασίστηκε η συνέχιση των παρακάτω ενταγμένων προγραμμάτων:
1. Αναβάθμιση – εξοπλισμός πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας.
Το έργο αυτό να υποβληθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 05 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 76 – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - Κωδικός Πρόσκλησης 10.
2. Κατασκευή Αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων στο Δ.Δ Γρανίτσας.
Το έργο αυτό να υποβληθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 05 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 59 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Κωδικός Πρόσκλησης 46.
Τέλος αποφασίστηκε να υποβληθούν και τα Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα στον άξονα Προτεραιότητας 03 – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ με κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 76 – ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) – Κωδικός Πρόσκλησης 32.
Ακολούθησε η συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και το θέμα που αφορούσε πρόταση του κυνηγητικού Συλλόγου Δυτ. Ευρυτανίας για την ίδρυση καταφύγιου άγριας ζωής, το οποίο όμως αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. καθότι προέκυψε πρόβλημα με απόφαση του Συλλόγου και αντιδράσεις που προέκυψαν μεταξύ των μελών Πάντως η περίπτωση της υπογραφής ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Δ.Σ και τα όσα έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.
Στο σύνολό τους όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δ.Σ είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο.Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος )
ΘΕΜΑ 2ο.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)
ΘΕΜΑ 3ο.Μεταφορά εργαζομένων Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 4ο.Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 5ο.Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 28). (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 6ο.Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46). (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 7ο.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 8ο.Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώων αρρένων γεννηθέντων του έτους 2011. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 9ο.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών οχημάτων Δήμου. (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 10ο.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.(Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 11ο.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων (Εισηγητής: ο κ. Τσιώλης Δημήτριος)
ΘΕΜΑ 12ο.Κατανομή πίστωσης λειτουργικών δαπανών Α’ κατανομή. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 13ο.Μείωση εγγυητικών έργων. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 14ο.Πρόταση ένταξης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)
ΘΕΜΑ 15ο.Ορισμός εκπρόσωπων στο κέντρο Πρόληψης Ν. Ευρυτανίας Αλκυόνη και οικονομική συνδρομή του Δήμου. (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
ΘΕΜΑ 16ο.Έγκριση καταφύγιου άγριας ζωής. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος