Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων στο δήμο Καρπενησίου


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων στο δήμο Καρπενησίου


Προσωπικό για την κάλυψη ειδικών θέσεων ζητά ο δήμος Καρπενησίου και καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, μέχρι και την επόμενη Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011, στο γραφείο του δημάρχου. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (άρθρα 11 έως 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Σύμφωνα με το νόμο πάντως η επιλογή των συμβούλων είναι αποκλειστική απόφαση του δημάρχου κ. Κώστα Μπακογιάννη.http://prassia-eyrytanias.blogspot.com