Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Πλήρης απασχόληση αν δε δηλωθεί η σύμβαση μερικής


Πλήρης απασχόληση αν δε δηλωθεί η σύμβαση μερικής
Οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης θα πρέπει να συντάσσονται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και θα γνωστοποιούνται στην Επιθεώρηση Εργασίας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης .

Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση αυτομάτως τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ειδικότερα, η αρεοπαγιτική απόφαση αναφέρει ότι "κατά την κατάρτιση της συμβάσεως εργασίας ή κατά τη διάρκειά της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση) και ότι η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση".

Και προσθέτει η δικαστική απόφαση ότι από τη νομοθεσία "συνάγεται ότι για την κατάρτιση της συμβάσεως μερικής απασχολήσεως απαιτείται κατά το νόμο έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός, η μη τήρηση δε αυτού συνεπάγεται την ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου της σχετικής συμβάσεως". http://www.cosmo.gr