Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010


Αυστηροί κανόνες για τις μεγαφωνικές των εκλογων
Προς...μελλοντικούς υποψηφίους στην Ευρυτανία...
Οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, καθορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.Όπως αναφέρει η απόφαση, χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα που θα χρησιμοποιούν οι συνδυασμοί για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτρέπεται μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις, καθώς και τη συγκεκριμένη ημέρα, τις παρακάτω ώρες:α) Από 19.00 - 22.00 την προηγούμενη από τη συγκέντρωση ημέρα.β) Από 11.00-13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.γ) Μία ώρα και τριάντα λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης καιδ) Δεκαπέντε λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, που θα τοποθετηθούν από τους συνδυασμούς σε χώρους που θα παραχωρηθούν από τους δήμους, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα συνδυασμών εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα, οίκους ευγηρίας ή σχολεία.Ακόμη αναφέρεται ότι ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.Τέλος, απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής από εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών κατά την παραμονή και την ημέρα των εκλογών