Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010


Zεστό χρήμα στους δήμους απο τη ΣΑΤΑ

Την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010 ύψους 139.665.000,00 € στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Η εν λόγω κατανομή αφορά στην απόδοση υπολειπόμενων πιστώσεων έτους 2009 και κατανέμεται ανά ΟΤΑ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιούν τις πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α. αποκλειστικά για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες όπως τούτο ρητά προβλέπεται από το Νόμο και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών προκειμένου να ελεγχθεί αυστηρά η πιστή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Στην Ευρυτανία οι πιστώσεις ξεχωριστά για κάθε δήμο είναι οι παρακάτω:

Δ Αγράφων Ευρυτανίας 154.795,50

Δ Απεραντίων Ευρυτανίας 133.323,75

Δ Ασπροποτάμου Ευρυτανίας 114.908,25

Δ Βίνιανης Ευρυτανίας 72.244,75

Δ Δομνίστας Ευρυτανίας 98.265,00

Δ Καρπενησίου Ευρυτανίας 394.109,75

Δ Κτημενίων Ευρυτανίας 56.273,25

Δ Ποταμιάς Ευρυτανίας 91.648,75

Δ Προυσσού Ευρυτανίας 103.691,50

Δ Φουρνά Ευρυτανίας 69.434,75

Δ Φραγκίστας Ευρυτανίας 112.205,25

Σύνολο - Ευρυτανίας 1.400.900,