Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού ΝΟΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρπενήσι  25/10/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας κάνουμε γνωστό ότι ο τηλεφωνικός αριθμός της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟ.Δ.Ε) της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ευρυτανίας έχει αλλάξει.
Ο νέος αριθμού τηλεφώνου είναι 22370 23332

“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 24 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που
αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη
τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (www.agrotikianaptixi.gr ) .
Η συνολική δημόσια δαπάνη για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται στα 17,7 εκατ. ευρώ και
αναμένεται να ενταχθούν 950 περίπου νέοι γεωργοί της Περιφέρειάς μας, οι οποίοι θα κληθούν να
υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από τις 31
Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016.
Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι
δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο
υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Δικαιούχοι
-Δικαιούχοι του μέτρου για το έτος 2016 είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών, μόνιμοι
κάτοικοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι
έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως
νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί ενώ αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.
- Η γεωργική/κτηνοτροφική εκμετάλλευση τους πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας
(εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.
- Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της
αίτησης στήριξης.
-Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη
πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
-Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους
εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη
και μεγαλύτερη από 4.
- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του
Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής
τους.
- Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το
έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο. Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε
νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
-Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω
υποχρεώσεις.
Ύψος ενίσχυσης
Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του
συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση
καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋπόθεση την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού
σχεδίου.
Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική
κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης
κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά
(νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
- Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική
κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των
αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά ησιά μέχρι
και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
Κριτήρια Επιλογής (Βαθμολογία)
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής τα οποία είναι
καθορισμένα στην Πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά
κατάταξης με βάση τη συνολική βαθμολογία τους.
Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθμολογία ίση με 45 βαθμούς κάτω από την οποία οι αιτήσεις στήριξης δεν
γίνονται αποδεκτές για χρηματοδότηση.
Για το Περιφερειακό σκέλος των κριτηρίων επιλογής, το οποίο αφορά Προτεραιότητες της Περιφέρειας μας
σύμφωνα με την Περιφερειακή Στρατηγική και ανάγκες για το γεωργικό τομέα, ισχύουν οι εξής Τομείς
Προτεραιότητας:
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ποιοτικών
προϊόντων της Π.Σ.Ε ΠΟΠ/ΠΓΕ
μόνιμες φυτείες (ελιές, σύκα, φιστίκι κελυφωτό, ακτινίδιο, κεράσι, αμπέλι), στέβια, κηπευτικά και όσπρια
κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία, βοοτροφία) ή/και την μελισσοκομία
λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, μανιτάρια, αρωματικά φυτά, φαρμακευτικά φυτά, ανθοκομικά φυτά και
ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα)
ρύζι ή/και βιομηχανικά φυτά ή/και ενεργειακά φυτά
πτηνοτροφία ή/και χοιροτροφία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:
- των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr
στο σύνδεσμο http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935
- των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ιστοσελίδα www.pste.gov.gr
- της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Στ.Ε. (ΔΑΟ) και των Δ/νσεων Αγροτικής . Οικονομίας &
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:
κο Νικόλαο Φλώρο ΔΑΟ Π.Στ.Ε τηλ 2231353173 email: floros@2450.syzefxis.gov.gr
κα Ευαγγελία Παππά ΔΑΟΚ Βοιωτίας τηλ 2261350163 email: epappa@viotia.gr
κα Αικατ. Ισαακίδου ΔΑΟΚ Εύβοιας τηλ. 2221353909 email: isaakidou.a@evia.pste.gov.gr
κο Μιχαήλ Σφακιανάκη ΔΑΟΚ Ευρυτανίας τηλ. 2237080250 email: m.sfakianakis@evr.pste.gov.gr
κο Φώτη Μαυρέλη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας τηλ. 2231353160 email: f.mavrelis@2450.syzefxis.gov.gr
κο Πέτρο Μιχαλάκη ΔΑΟΚ Φωκίδας τηλ. 2265350549 email: p.mihalakis@fokida.gr

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Δράσεις προώθησης αθλητισμού στα σχολεία του Δήμου Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 17 Οκτωβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις προώθησης αθλητισμού στα σχολεία του Δήμου Αγράφων
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για την υγεία και τη
σχολική επιτυχία των παιδιών μας, η τακτική σωματική άσκηση, ο αθλητισμός και η
συμμετοχή σε σπορ είναι απαραίτητα στοιχεία.
Σήμερα, οι καθιστικές δραστηριότητες (διάβασμα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
βιντεοπαιχνίδια, τηλεόραση) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους. Μόνο
μια μειονότητα ασκείται σωματικά όσο χρειάζεται. Το σώμα τους υποφέρει και εάν δεν
ληφθούν μέτρα, οι απειλές που προκύπτουν για την υγεία τους (παχυσαρκία,
καρδιοπάθειες, διαβήτης, υψηλή πίεση και χοληστερόλη, οστεοπόρωση) θα θέτουν σε
κίνδυνο το μέλλον τους.
Η σωματική άσκηση, ο αθλητισμός και τα σπορ προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στα
παιδιά στον τομέα της σωματικής τους υγείας, στην ψυχική τους ανάπτυξη και ευεξία, στην
κοινωνικότητα και αυτοπεποίθηση τους. Παράλληλα αποτελούν ασπίδα προστασίας των
παιδιών και εφήβων από τους κινδύνους των ναρκωτικών, του καπνίσματος και άλλων
αρνητικών επιδράσεων.
Η σωματική άσκηση βελτιώνει τις ικανότητες μάθησης και την απόδοση του εγκεφάλου.
Οξυγονώνει καλύτερα τα κέντρα στον εγκέφαλο που έχουν κρίσιμη σημασία για τις σχολικές
δραστηριότητες. Ενδυναμώνει την καρδία και τους πνεύμονες, ισχυροποιεί τα οστά και το
σκελετό, βελτιώνει τη δύναμη και ευκαμψία των μυών και αρθρώσεων, μειώνει την
αρτηριακή πίεση, βοηθά κατά της παχυσαρκίας και βελτιστοποιεί την ποιότητα ύπνου.
Η διατροφή των παιδιών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έχει μεγάλη επίδραση στην
απόδοση τους.
Η καλή διατροφή, ο αθλητισμός, τα σπορ και το παιγνίδι, επιτρέπουν στα παιδιά να
ασκηθούν και να αναπτύσσουν νέες σωματικές και πνευματικές ικανότητες.
Στα πλαίσια, της προώθησης ενός ισορροπημένου τρόπου διατροφής και καθημερινής
άθλησης των μικρών μαθητών, ο Δήμος Αγράφων πραγματοποίησε σχετικές δράσεις και
 • επισκέφθηκε την περασμένη Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
  Σχολεία του Δήμου.
  Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής με την Αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας και
  Αθλητισμού κα Βασιλική Φεγγούλη και τον Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Μάκκα,
  συνοδευόμενοι από τον 5
  ο
  Παγκόσμιο Πρωταθλητή του kickboxing κ. Σπύρο Κολοκώτσιο και
  τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Ηλία Τσιγαρίδα επισκέφθηκαν τα Νηπιαγωγεία και
  Δημοτικά Σχολεία Δυτικής Φραγκίστας, Κρέντης, Παλαιοκατούνας και Γρανίτσας, όπου οι
  αθλητές μίλησαν στους μικρούς μαθητές για τα οφέλη του αθλητισμού και της υγιεινής
  διατροφής.
  Με ενέργειες του Δήμου Αγράφων, μετά το πέρας των δράσεων, δόθηκε στα σχολεία
  αθλητικός εξοπλισμός, τον οποίο εξασφάλισε μετά από χορηγίες.
  Ο Δήμος Αγράφων ευχαριστεί θερμά τόσο τους αθλητές που παραβρέθηκαν και μίλησαν
  στους μαθητές, όσο και την εταιρεία INTERSPORT που χορήγησε τον αθλητικό εξοπλισμό
  στα σχολεία, στα πλαίσια του προγράμματος «Φτάνουμε στα Ακρα» που το πραγματοποιεί
  για 6
  η
  συνεχή χρονιά. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσφέρει δωρεάν
  αθλητικό εξοπλισμό για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε απομακρυσμένα Δημόσια
  Δημοτικά Σχολεία και να ενημερώσει τους μικρούς μαθητές για τη σημασία της άθλησης και
  της σωστής διατροφής.
  Για τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου θα πραγματοποιηθούν ανάλογες δράσεις, όπου θα
  οριστεί νέα ημερομηνία με νέα σχετική ανακοίνωση.
 • επι

Σημαντικές εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις έργων για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 1.866.000,00 €


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντικές εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις έργων
για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 1.866.000,00
Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη
Τασιού και τις συνεχείς προσπάθειες του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη,
τελικά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα για την περιοχή που έχουν
να κάνουν με την αποκατάσταση βλαβών αλλά και την κατασκευή νέων έργων για την
ασφάλεια και αναβάθμιση του οδικού της δικτύου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν και
εγγράφθηκαν προς χρηματοδότηση στο ΠΔΕ, και συγκεκριμένα στην ΣΑΕΠ 866,
έργα συνολικού ύψους 1.866.000,00 με τίτλο «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό
Δίκτυο ΠΕ Ευρυτανίας λόγω Πλημμυρικών φαινομένων Ιουνίου 2016» με τα εξής
συγκεκριμένα υποέργα:
1. Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στην Επ. οδό Ραπτοπούλου -
Πρασσιάς, προϋπολογισμού 230.000,00 €
2. Αποκατάσταση κατολισθαίνοντων τμημάτων πρανών στο 1ο χλμ. του οδικού
άξονα Χρύσω - Αγιος Δημήτριος, προϋπολογισμού 150.000,00 €
3. Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα -
Τριπόταμος , προϋπολογισμού 400.000,00 €
4. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου - Νεοχωρίου
Δ.Ε.Φραγκίστας, προϋπολογισμού 240.000,00
5. Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Σαρκίνης - Καταβόθρας,
προϋπολογισμού 350.000,00 €
 • 6. Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Δομνίστας Μεσοκώμης,
  προϋπολογισμού 150.000,00 €
  7. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση δρόμου προς
  Επινιανά έως οικισμό Επινιανών, προϋπολογισμού 166.000,00
  8. Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο από διασταύρωση Επινιανών έως
  Μοναστήρι Παναγίας Στάνας, προϋπολογισμού 180.000,00
  Όλα τα παραπάνω έργα είναι απόλυτα ώριμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν
  μέσα στο 2017.
  Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφεριάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Με σωστό
  προγραμματισμό και τεκμηριωμένα αιτήματα, και βρίσκοντας ευήκοα ώτα στην
  κεντρική κυβέρνηση, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και
  Τουρισμού από τον κ. Χαρίτση, καταφέραμε να εντάξουμε και να χρηματοδοτήσουμε
  σημαντικά έργα για την περιοχή, που όχι μόνο έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση
  βλαβών αλλά που απαντούν και σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την
  απομόνωση της. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στην Τεχνική μας Υπηρεσία η
  οποία κυριολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτό κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να μελετήσει και
  να συντάξει τα απαραίτητα για την ένταξη των έργων Τεχνικά Δελτία.».